Procés de formació i assessorament

 Descarrega el document sencer

El procés de formació i assessorament per ajudar al professorat i als centres a ensenyar a aprendre en equip consta d’un conjunt d’activitats adreçades a reglar i guiar al professorat a l’hora de planificar, desenvolupar i avaluar la incorporació progressiva del Programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) en les aules i en el centre.

Les activitats i eines d’aquest procés són el resultat de dos projectes I+D+I que ha dut a terme el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Projecte PAC (1): Programa Didàctic inclusiu per atendre a l’aula a l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa (Referència: SEJ2006-01495/EDUC) i el Projecte PAC (2): Estudi de casos sobre el desenvolupament i el procés d’assessorament del programa de suports educatius inclusius del Projecte PAC (Referència: EDU-2010-19140).

Una part del primer d’aquests projectes (planificada des de la línia de recerca del GRAD sobre Estructuració Cooperativa de l’Aprenentatge) va consistir en avaluar el programa en sí mateix, i l’altra part (planificada des de la línia de recerca del GRAD sobre Assessorament per a la Millora de la Pràctica Educativa) es va dedicar a identificar quins elements del procés d’assessorament havien contribuït d’una manera especial a la incorporació del Programa CA/AC als centres que el van aplicar de forma experimental.

L’anàlisi de les dades obtingudes en els processos de formació i assessorament realitzats en diferents contextos educatius pels membres del Grup de Formadors sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors”del Centre d’Innovació i Formació Educativa (CIFE) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha permès elaborar el conjunt de pautes i instruments del que denominem el Procés de Formació / Assessorament per Ajudar a Ensenyar a Aprendre en Equip.

Aquest procés s’estructura en tres etapes, cadascuna de les quals es desenvolupa, en línies generals, en un o dos cursos escolars: Etapa d’Introducció, Etapa de Generalització i Etapa de Consolidació.

En cada etapa es proposa un conjunt d’activitats per conèixer i provar les propostes del Programa CA / AC: activitats de planificació de la seva incorporació a l’aula, activitats d’autoavaluació individual i en l’equip de professorat participant de la incidència d’aquesta incorporació, i activitats d’avaluació i de planificació de la generalització i consolidació progressiva del Programa CA / AC.

Etapa d'Introducció

En l’Etapa d’Introducció el professorat participant en el procés fa una primera aproximació a algunes propostes de cada un dels tres àmbits del programa i planifica algunes activitats vinculades als seus interessos i a objectius de millora de la seva pràctica docent. D’aquesta manera comprova la seva incidència en el clima de l’aula, en l’aprenentatge d’alguns continguts i en l’aprenentatge del treball en equips cooperatius. A partir de les seves valoracions inicia la planificació d’una aplicació més sistemàtica i progressiva d’aquestes propostes en l’etapa següent.

Etapa de Generalització

En l’Etapa de Generalització el grup de professorat de cada centre que ha realitzat la introducció, planifica i desenvolupa una doble generalització d’allò que ja ha conegut i provat en l’etapa anterior: a nivell individual, el professorat participant aplica l’aprenentatge cooperatiu de forma sistemàtica en les àrees o grups de la primera etapa i en noves àrees o grups; i, a nivell de centre, el grup més iniciat acompanya a un nou grup de professors i professores en la iniciació del programa i en la presentació de les propostes del tres àmbits del programa, tot compartint la planificació d’aquestes propostes, el seu desenvolupament en les aules i la seva avaluació. Aquest procés de generalització es pot repetir en fases successives, ampliant progressivament el professorat participant fins assolir un nombre suficient per consolidar-lo com a projecte de centre.

Etapa de Consolidació

En l’Etapa de Consolidació, a nivell personal, un nombre important del professorat del centre va introduint l’organització de l’activitat docent mitjançant l’aprenentatge cooperatiu com una forma habitual i central de treball en les aules. A nivell del centre, s’incorpora l’aprenentatge cooperatiu, en totes les etapes educatives, al projecte educatiu com un element d’identitat del centre, i es dota d’instruments com és ara la Comissió de Coordinació de l’Aprenentatge Cooperatiu, que vetlla pel seu seguiment i per una pràctica reflexiva permanent, tot prenent com a referència la cooperació entre l’alumnat i el professorat i, a més, una part rellevant dels membres de la comunitat educativa el consideren un element d’identitat del centre.