Programa CA / AC

El Programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) està format per un conjunt d’actuacions encaminades a ensenyar a l’alumnat a treballar en equip.

Aquest programa és el resultat de dos projectes I+D+I que ha dut a terme el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Projecte PAC (1): Programa Didàctic inclusiu per atendre a l’aula a l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa (Referència: SEJ2006-01495/EDUC) i el Projecte PAC (2): Estudi de casos sobre el desenvolupament i el procés d’assessorament del programa de suports educatius inclusius del Projecte PAC (Referència: EDU-2010-19140).

El grup de treball del Centre d’Innovació i Formació (CIFE) de la UVic-UCC sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors”, en estreta relació amb el GRAD, posa aquest Programa, a través d’un procés de formació/assessorament, a disposició del professorat d’educació infantil, primària i secundària per a què tinguin eines i recursos per canviar la seva manera d’ensenyar i modifiquin l’estructura de l’activitat de les seves classes, tot ensenyant el seu alumnat a treballar en equip.
Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu: una forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre; molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiu que avui encara és la més habitual en els centres docents.
El títol que hem donat a aquest programa –Programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar)– està inspirat en el títol d’un llibre de R. Slavin i els seus col·laboradors i suggereix la doble finalitat que tenen en l’escola els equips d’aprenentatge cooperatiu: els utilitzem, no només perquè l’alumnat aprengui més i millor els continguts escolars (“cooperar per aprendre…”: el treball en equip com a recurs), sinó també perquè aprengui a treballar en equip (“…/aprendre a cooperar”: el treball en equip com a un contingut o una competència més que també ha d’aprendre).
Ara bé, si volem que els nostres estudiants aprenguin bé a treballar en equip, no només han de practicar treballant en equip a l’aula –tot i que això, evidentment és molt important-, sinó que els hem d’ensenyar, d’una manera tan sistemàtica com sigui possible, a treballar en equip de forma cooperativa –tal com intentem ensenyar-los, per altra banda, de forma tan sistemàtica com sigui possible, els altres continguts escolars. Per tant, els hem d’ajudar a organitzar-se com a equip, a planificar el seu treball, a revisar el funcionament del seu equip de forma periòdica i a establir objectius de millora, per tal que, de mica en mica, planificació rere planificació, sàpiguen treballar en equip cada vegada millor.
Per altra banda, es fa imprescindible anar cohesionant el grup d’alumnes que volem que treballin de forma cooperativa, de manera que deixin de ser una simple “col·lectivitat” d’individus i es converteixi, cada vegada més, en una “petita comunitat d’aprenentatge” formada per persones que s’aprecien i s’ajuden a aprendre cadascú fins al màxim de les seves possibilitats.
Per tot això, les actuacions que el Programa CA / AC proposa al professorat estan estructurades en tres àmbits d’intervenció:
Àmbit A: “La cohesió de grup”. Conté actuacions per “preparar el terreny” i predisposar els alumnes a treballar en equip.
Àmbit B: “El treball en equip com a recurs”. Conté maneres diferents d’estructurar el treball en equip dels alumnes, de manera que s’asseguri al màxim la participació equitativa de tots els membres d’un equip i la interacció simultània entre ells.
Àmbit C: “El treball en equip com a contingut”. Conté les actuacions i les eines necessàries per ensenyar d’una forma sistemàtica als alumnes a treballar en equip.

ÀMBIT A
La cohesió de grup

Inclou totes les actuacions relatives a la cohesió del grup. L’objectiu és aconseguir que, poc a poc, els alumnes d’una classe es cohesionin com a grup. Sobre aquest àmbit d’intervenció s’ha d’incidir constantment. La cohesió del grup és un aspecte que no es pot deixar mai de banda, donat que en qualsevol moment poden sorgir determinats problemes o dificultats que pertorbin el clima de l’aula i facin necessari el restabliment d’un clima més adient.
El Programa CA / AC inclou en aquest àmbit tota una sèrie d’actuacions orientades a anar millorant el clima de l’aula, cosa que es duu a terme fonamentalment a l’hora de tutoria (dinàmiques de grup, jocs cooperatius, activitats...).

ÀMBIT B
El treball en equip com a recurs per ensenyar

Conté totes les actuacions caracteritzades per l’ús del treball en equip com a recurs per a ensenyar, per tal que els alumnes, treballant d’aquesta manera, aprenguin millor els continguts escolars, ja que s’ajuden els uns als altres. En relació a aquest àmbit d’intervenció, no podem esperar que els alumnes treballin en equip de forma correcta i eficaç pel sol fet que els diguem que ho facin en equip, entre tots, en lloc de fer-ho individualment.
Els hem de dir, a més, els passos que han de seguir perquè participi tots i interactuïn entre ells. Per això el Programa CA / AC conté una sèrie d’estructures cooperatives (és a dir, diferents formes d’estructurar o dur a terme el treball en equip) totes les quals asseguren aquestes dues condicions: La participació equitativa i la interacció simultània.

ÀMBIT C
El treball en equip com a contingut a ensenyar

Es parteix de la base que, a més d’un recurs per ensenyar, el treball en equip és també un contingut a ensenyar. Inclou les actuacions encaminades a ensenyar els alumnes, d’una forma explícita i sistemàtica, a treballar en equip, a més d’utilitzar, de forma regular, aquesta manera d’organitzar l’activitat a l’aula. Per aquest motiu, des de les diferents àrees del currículum, cal ensenyar els alumnes, d’una forma més estructurada, a treballar en equip, sense deixar de fer servir el treball en equip com a recurs per ensenyar. D’aquesta manera, els alumnes tenen l’oportunitat continuada i normalitzada (no forçada) de practicar –i, en conseqüència, de desenvolupar- moltes altres competències bàsiques, especialment les relacionades amb la comunicació.
Amb aquesta finalitat, el Programa CA / AC conté, finalment, la descripció de dos recursos didàctics molt eficaços en aquest sentit –els Plans de l’equip i el Quadern de l’equip-.